• Doprava zdarma Zásilkovnou při objednávce nad 1400 Kč

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od:

 • kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 

 • kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

 • kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a 

 • kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu (CD, DVD, USB flash disk a podobně), pokud porušil jejich původní obal.

 • kupní smlouvy o dodávce digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 • zboží, obsahující jednotlivé karty Pokémon a další sběratelské karetní hry (tzv. booster, blister a podobné), je možné vrátit pouze v originálním obalu bez jakýchkoliv známek otevření, neboť s ohledem na povahu tohoto zboží dochází jeho otevřením k faktickému spotřebování, a dále s ohledem na skutečnost, že prodávající předem nezná a nemůže znát skutečný obsah takového zboží.

 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. odst. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit dle platných právních předpisů, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro uplatnění svého práva na odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen prodávajícímu písemně oznámit, že od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstupuje. V tomto oznámení spotřebitel uvede datum a číslo své objednávky a číslo účtu pro vrácení peněžitého plnění.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti dnů od převzetí zboží na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít tento formulář (automaticky se stáhne).

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem vráceno prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebiteli již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 1. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 1. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
   

Reklamační řád

Základní ustanovení

Podmínky pro reklamace: Povinností zákazníka před nákupem zboží je přečíst reklamační řád a být seznámen z reklamačními podmínkami.     

Reklamované zboží se odesílá prodejci výhradně přes Zásilkovnu pomocí kódu, který prodejce zákazníkovi po písemné domluvě sdělí.

Adresu provozovny naleznete v našem e-shopu pod odkazem KONTAKT.

Pokud bude odesláno zboží na dobírku, naší společností budou zpětně zákazníkovi naúčtovány náklady za přepravu či dobírku.

Zahájení Reklamačního řízení začíná dnem kdy zákazník sdělí písemně prodejci problém se zakoupeným zbožím.

Samotná Reklamační lhůta je zahájena následujícím dnem po obdržení reklamovaného zboží.

Reklamační lhůta bude prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
Dnem vyřízení reklamace se rozumí den, kdy bylo reklamované zboží předáno k odeslání, nebo předáno zákazníkovi, nebo byl na reklamované zboží vystaven dobropis.
Nárok na uplatnění záruky Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které bylo zakoupeno u naší společnosti a vykazuje prokazatelné vady. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat nákup reklamovaného zboží příslušným dokladem (faktura, dodací list, daňový doklad). Uznání nebo zamítnutí reklamace si vyhrazuje výhradně prodávající. Zboží předané do reklamace musí splňovat následující požadavky pro reklamované zboží: musí být kompletní; vše co bylo k výrobku zakoupeno a reklamované zboží nesmí být mechanicky poškozené.
Nárok na uplatnění záruky se řídí občanským zákoníkem a zaniká v těchto případech: vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba porušením ochranných nebo záručních nálepek, pokud na zboží jsou při použití k jinému účelu, než je zboží určeno při poškození způsobeném neodborným zásahem, instalací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží při užívání výrobku v rozporu s návodem k použití při poškození způsobeném vyšší mocí (např. živelnou událostí apod.) při poškození způsobeném poruchami energetický zdrojů (např. výkyvem napětí v el. síti apod.) při mechanickém poškození při zjištění přítomnosti kapaliny ve zboží při nevhodném umístění nebo skladování zboží.

Způsob vyřízení reklamace, jak a kde reklamovat:

Reklamační zakázky, kromě výrobků Sony a Xbox zasílejte výhradně přes Zásilkovnu pomocí kódu, který prodejce zákazníkovi po písemné domluvě sdělí.
Naše adresa: Herní svět, Hanychovská 622/1, Liberec 7, 460 07.

Poslat pouze reklamované - poškozené - nefunkční zboží, bez příslušenství, pokud nebylo domluveno jinak.

V případě uznání reklamace je zákazníkovi zboží vyměněno za nový kus nebo opraveno v záruční době. Pokud není zboží dlouhodobě skladem, je vystaven na reklamované zboží dobropis a zákazníkovi jsou vráceny peníze.

 

Pokud reklamujete herní konzoli Xbox, doporučujeme ji reklamovat přímo u výrobce, tedy přímo u Microsoftu na jejich bezplatné lince 800 142 365, více informací zde.:

Technická podpora Microsoft produktů 

Je dostupná na telefonních číslech: 

pouze pro pevnou linku bezplatně +420 800 142 365

pro mobilní telefony +420 239 000 459

jsou zde: pondělí - pátek od 10:00 - 18:00 hodin

nebo - https://support.microsoft.com/cs-cz  

 

V případě reklamace jakéhokoliv zařízení od společnosti Sony  (ovladače, herní konzole a hry) doporučujeme zboží zaslat přímo do servisního střediska Sony:
 

Servisní centrum s.r.o

Drahobejlova 2391/13

190 00 Praha 9 - Libeň

tel.: +420 272 650 240, mob.: +420 773 457 190.

 

Přiložte kopií faktury a případně originální záruční list a průvodku s popisem závad.

Pokud reklamujete ovladač, který je součástí konzole, vždy uveďte do popisku i číslo té konzole.

Sony jinak reklamaci nepřijme.

 

Technická podpora PlayStation produktů :

je pro Česko dostupná na pražském telefonním čísle +420 225 341 407

na emailové adrese  [email protected] 

každý den v čase od 11:00 do 20:00 hodin

- Infolinka slouží nejen na technickou podporu všech PlayStation produktů, /PS2, PSP, PS3, PS4, PS5, PSN/, ale zároveň pro informace ohledně nových produktů, datum uvedení her, servisní podporu a další otázky ohledně PlayStation.

 

Oba výše zmíňené připady značně urychlují reklamační řízení, a to alespoň o týden. Pokud jsou konzole zaslány k nám, reklamace se právě zbržďuje o dobu, než zásilka dorazí k nám, posoudíme její stav, poté než ji pošleme do výše zmíněných servisních středisek a než je zaslána zpět.

Nalezené kategorie


Nalezené produkty