• Doprava zdarma Zásilkovnou při objednávce nad 1400 Kč

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.herni-svet.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost Herní-svět.cz s.r.o., IČ 01526022, sídlem Matoušova 449/24, 460 07, Liberec III - Jeřáb., a kupujícím v oblasti prodeje zboží na internetovém obchodě www.herni-svet.cz. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je také reklamační řád.
 
2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se českým právem. Vztahy obchodními podmínkami níže neupravené se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Pokud smluvní stranou není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. „Prodávajícím“ je společnost Herní-svět.cz s.r.o., IČ 01526022, sídlem Matoušova 449/24, 460 07, Liberec III - Jeřáb. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.herni-svet.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
 
2. „Kupujícím“ je osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, přičemž jím může být spotřebitel i podnikatel. „Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. „Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
 
7. Pokud je kupujícím podnikatel a kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, je kupní smlouva uzavřena okamžikem doručení výslovného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho objednávkou či započetím plnění této objednávky. 
 
8. Uzavřením kupní smlouvy vzniká závazek prodávajícího dodat objednané zboží kupujícímu a závazek kupujícího zboží převzít a uhradit prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Tímto na sebe kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 
9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
11. Uzavřením kupní smlouvy prodávající potvrzuje, že zakoupené zboží bude dodáno v dohodnutém množství a má dohodnuté vlastnosti. Pokud při kontrole dodaného zboží kupující zjistí opak, může uplatnit svá práva z vady zboží (viz čl. VI. obchodních podmínek).
 
12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

IV. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle uzavřené kupní smlouvy má kupující možnost uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně bankovním převodem,
 • bezhotovostně online platební bránou pro platební karty a elektronické peněženky,
 • využitím třetí strany - služby Twisto (dle čl. IV. ods. 14.),
 • v hotovosti dobírkou při převzetí,
 • v hotovosti na kamenné prodejně prodávajícího v Liberci.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
3. Kupující má možnost si zvolit pro dodání zboží dle uzavřené kupní smlouvy jeden z následujících způsobů dopravy:
 
3.1. Služba doručení prostřednictvím společnosti DPD nabízí dodání zboží do 24 hodin v pracovních dnech. Při expedici zboží bude kupujícímu odeslána zpráva s číslem a odkazem pro sledování zásilky na adresu elektronické pošty kupujícího. Doba dodání: 24 hodin. Cena dopravy při bezhotovostní platbě předem: 79 Kč, cena dopravy při platbě v hotovosti dobírkou: 109 Kč.
 
3.2. Služba doručení prostřednictvím společnosti PPL nabízí dodání zboží v pracovních dnech do 18:00 hodin. O průběhu zásilky bude kupující informován na adresu elektronické pošty kupujícího nebo prostřednictvím stránek PPL, přičemž odkaz a sledovací kód bude kupujícímu zaslán  na adresu elektronické pošty kupujícího při expedici zboží. Služba doručení prostřednictvím společnosti PPL nabízí možnost platby dobírky kartou u řidiče. Doba dodání: 24 hodin. Cena dopravy při bezhotovostní platbě předem: 90 Kč, cena dopravy při platbě v hotovosti dobírkou: 125 Kč.

3.3. Služba doručení prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p.  službou „balík do ruky“. Při využití služby „Balík do ruky“ jsou  zásilky běžně dodávány již do dvou pracovních dnů od odeslání, když garantovaná doba doručení nepřesáhne 3 pracovní dny. O průběhu zásilky bude kupující informován prostřednictvím SMS a stav zásilky si může ověřit na stránkách České pošty, s.p., když odkaz a sledovací kód zašle Česká pošta s.p. na adresu elektronické pošty kupujícího až po expedici objednávky. Kupující má možnost si prostřednictvím webových stránek České pošty, s.p. změnit preferovaný čas doručení, a to včetně odpoledne nebo soboty. Doba dodání: 1-2 dny. Cena dopravy při bezhotovostní platbě předem 69 Kč, cena dopravy při platbě v hotovosti dobírkou: 109 Kč.

3.4. Doručení zboží je možné i prostřednictvím služby Zásilkovna.cz. Služba Zásilkovna.cz funguje na bázi výdejních míst po celé ČR a za standardních podmínek dodává zásilky následující pracovní den. Při tvorbě objednávky má kupující možnost si zvolit výdejní místo dle svých preferencí. Služba Zásilkovna.cz poté informuje kupujícího SMS zprávou s informacemi o doručení zásilky. Stav zásilky si kupující může ověřit na webových stránkách služby Zásilkovna.cz, když odkaz a sledovací kód bude kupujícímu zaslán službou Zásilkovna.cz až po expedici objednávky. Cena dopravy      při bezhotovostní platbě předem: 45 Kč, cena dopravy při platbě v hotovosti dobírkou: 60 Kč.

3.5. Kupující má rovněž možnost vyzvednout si objednané zboží osobně na kamenné prodejně prodávajícího v Liberci na adrese Hanychovská 622/1, 460 07, Liberec. Výzva k vyzvednutí objednávky bude kupujícímu zaslána na adresu elektronické pošty kupujícího. Internetové objednávky není možné hradit na prodejně platební kartou. Doba dodání: k vyzvednutí ihned po naskladnění a zaslání informačního emailu. Provozní doba kamenné prodejny: Pondělí - Pátek 9:00 - 17:30 hodin, Sobota  9:00 - 12:00 hodin. Cena dopravy při osobním odběru na kamenné prodejně: ZDARMA

3.6. Kupující má možnost nechat si doručit objednané zboží i na území Slovenské republiky.
 
4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 8. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 
6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je kupujícímu sdělen prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 9 obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující, který není spotřebitelem, zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím, který není spotřebitelem, smluvní pokutu ve výši 490,- Kč (slovy: čtyřistadevadesát korun českých); úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody. Nepřevezme-li kupující, který je spotřebitelem, zboží při jeho dodání, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody dle platných právních předpisů. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit nové náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající je dále v takovém případě oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny vč. uplatněného nároku  na úhradu smluvní pokuty či náhradu škody a nákladů na opakované doručení dle požadavku kupujícího  ještě před opakovaným odesláním zboží kupujícímu; ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Neuhradí-li kupující kupní cenu prodávajícímu v požadovaném termínu, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Ustanovení čl. V. odst. 6 obchodních podmínek není dotčeno.
 
12. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
13. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od:
 • kupní smoluvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
 • kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
 • kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (typicky sluchátka do uší, jejich samostatné nástavce, náhradní špunty na takováto sluchátka).
 • kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu (CD, DVD, USB flash disk a podobně), pokud porušil jejich původní obal.
 • kupní smlouvy o dodávce digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • zboží, obsahující jednotlivé karty Pokémon a další sběratelské karetní hry (tzv. booster, blister a podobné), je možné vrátit pouze v originálním obalu bez jakýchkoliv známek otevření, neboť s ohledem na povahu tohoto zboží dochází jeho otevřením k faktickému spotřebování, a dále s ohledem na skutečnost, že prodávající předem nezná a nemůže znát skutečný obsah takového zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že 
  zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem anebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny zpět na účet.
 
2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. odst. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit dle platných právních předpisů, má spotřebitel v souladu s ustanovením  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro uplatnění svého práva na odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen prodávajícímu písemně oznámit, že od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstupuje. V tomto oznámení spotřebitel uvede datum a číslo své objednávky a číslo účtu pro vrácení peněžitého plnění.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti dnů od převzetí zboží na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít tento formulář.
 
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem vráceno prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebiteli již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
5. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě do 24 měsíců od převzetí zboží u prodávajícího na adrese  Herní-svět.cz s.r.o., Hanychovská 622/1, 460 07, Liberec nebo na adrese elektronické pošty [email protected]. V případě použitého zboží činí lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění 12 měsíců od převzetí zboží.

Zahájení Reklamačního řízení začíná dnem kdy zákazník sdělí písemně prodejci problém se zakoupeným zbožím.
Samotná Reklamační lhůta je zahájena následujícím dnem po obdržení reklamovaného zboží.
Reklamační lhůta bude prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. 
 
6. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad o koupi zboží a přesně specifikovat vadu zboží. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit datum uplatnění práva z vadného plnění, reklamovanou vadu a preferovaný způsob nápravy, má – li kupující právo volby.
 
7. Nemá – li zboží vlastnosti uvedené v  čl. VI. odst. 2 obchodních podmínek, může kupující požadovat nové zboží bez vad, jen pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ovšem vada týká jen součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu takové součásti. Není – li to možné, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Pokud je to však k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 
8. Pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující i v případě odstranitelné vady právo na dodání nového zboží či na výměnu jeho součásti. V takovém případě má kupující i právo odstoupit od smlouvy.
 
9. V případě, že kupující nevyužije některou z možností uvedených v čl. VI. odst. 7. a/nebo odst. 8 obchodních podmínek, může požadovat přiměřenou slevu. Na přiměřenou slevu má kupující právo i v případě, že mu ze strany prodávajícího nemůže být dodána nová věc bez vad, vyměněna její součást nebo nemůže být věc opravena, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy způsobilo spotřebiteli značné obtíže.
 
10. Pokud má zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, nebo se jedná o zboží prodávané za nižší cenu, či se jedná o použité zboží, má kupující místo práva na jeho výměnu právo na přiměřenou slevu.
 
11. Kupující má nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s reklamací pouze v případě, kdy byla reklamace oprávněná.

V rámci reklamace není zpravidla možné řešit následující problémy:
 • Nevyhovující konfigurace počítače požadavkům hry (jsou uvedeny vždy na obalu hry)
 • Problémy s výkonem/padáním hry (kontaktujte prosím technickou podporu distributora hry)
 • Neplatný nebo nečitelný aktivační (CD) klíč (zkuste kontaktovat technickou podporu distributora hry)
 • Poškození zboží při přepravě – tuto reklamaci je nutné uplatnit při převzetí zboží od dopravce (nebo zboží nepřebírat vůbec)
   

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zásady ochrany osobních údajů jsou vymezeny samostatným dokumentem.

VIII. DORUČOVÁNÍ

1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.
 
2. Prodávajícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty [email protected] nebo na adresu kamenné prodejny Herní-svět.cz s.r.o., Hanychovská 622/1, 460 07, Liberec.

3. Samotné REKLAMACE se odesílají prodejci výhradně přes Zásilkovnu pomocí kódu, který prodejce zákazníkovi po písemné domluvě sdělí.

IX. DOŽIVOTNÍ SERVIS OPTICKÝCH DATOVÝCH DISKŮ

1. Prodávající zajistí na požadavek kupujícího bezplatnou službu servisu ve formě strojního leštění datových nosičů typu CD, DVD a Blu-Ray zakoupených kupujícím u prodávajícího.

2. Prodávající může provedení služby odmítnout v případě, kdy je datový nosič natolik mechanicky poškozen, že již nelze leštěním zajistit funkčnost disku. Mezi taková poškození spadá zejména (nikoliv však výlučně): výskyt hlubokých škrábanců, rýh a vrypů, praskliny a narušení vrchní datové vrstvy.

3. Prodávající negarantuje, že vyleštěním disku se zajistí jeho plná funkčnost.

4. Kupující může disk předat a převzít osobně u prodávajícího, případně zaslat na adresu: Herní-svět.cz s.r.o., Hanychovská 622/1, 46007, Liberec 7 a převzít buď osobně, nebo za poplatek 60 Kč vč. DPH jej nechat prodávajícím doručit na libovolnou pobočku přepravce Zásilkovna v České republice.

X. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
3. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi prodávajícím a kupující je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující, který je spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz. Více informací pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je spotřebitel, se nachází na internetové adrese www.adr.coi.cz.

4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 
 
7. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 

Puncovní značky

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží.

 
Kromě současných českých značek (viz obrázek nahoře) jsou platné všechny puncovní značky, které platily v historii na území Československa a nevyjadřovaly nižší ryzost, než jsou nejnižší ryzosti pro jednotlivé drahé kovy uvedené puncovním zákonem (§3, odst. 2). Tedy značky rakousko-uherské, československé, protektorátní i značky Slovenského štátu. Příkladem je puncovní značka zvaná čejka, používaná do r. 1993 pro ryzost 585/1000, jejíž nákres uvidíte po kliknutí zde. Neplatí ovšem puncy, které byly v době 2. světové války zavedeny na československém území, obsazeném cizími státy (značky rakouské, polské a maďarské). Ostatní platné historické značky jsou publikovány v brožuře ing. Bouši "Seznam puncovních značek platných na území České republiky", poprvé vydané  v r. 2008, doplněná reedice 2018. Ta je k dispozici na každém pracovišti PÚ a v elektronické podobě zde.

Na našem území také platí značky Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (tzv. Vídeňské konvence), k níž ČR přistoupila 2. listopadu 1994, viz http://www.hallmarkingconvention.org/. Vyobrazení českých konvenčních značek najdete zde, ostatní členské státy Konvence mají svoje konvenční značky obdobné.

Po vstupu ČR do EU byly postupně uznány také puncy některých členských států unie, ke dni aktualizace tohoto textu (6. 1. 2016) jsou to vybrané puncy Estonska, Finska, Chorvatska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Aktuální stav, podrobnější výklad a vyobrazení uznávaných punců naleznete po rozkliknutí tohoto nápisu: Uznávané zahraniční puncy.

V souvislosti se vznikem řady nových pracovišť Puncovního úřadu se ukázalo nezbytným provést rozlišení puncovních značek mezi jednotlivými pracovišti miniaturními písmeny: P-Praha, J-Jablonec nad Nisou, B-Brno, O-Ostrava, T-Turnov, R-Tábor, Z-Plzeň, L-Olomouc, H-Hradec Králové, K-Červený Kostelec. Tato písmena jsou situována v blízkosti čísla ryzosti a jsou orientována kolmo ke svislé ose značky, čímž jsou odlišeny značky vyrážené Puncovním úřadem Slovenské republiky, jehož jinak shodné značky obsahují miniaturní písmena orientovaná rovnoběžně se svislou osou puncovní značky. Toto rozlišení je zaváděno postupně, stávající značky jsou užívány do vyčerpání zásob. Zboží se považuje za řádně opuncované bez ohledu na pracoviště či úřad, který je označil, a nevyžaduje se další dodatečné přezkoušení či označení.

Nalezené kategorie


Nalezené produkty